A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Regulamin konkursu "Zapisz się do newslettera Opery Krakowskiej"

1. Organizator i czas trwania
1.1.Organizatorem Konkursu, zwanego dalej „Konkursem" jest Opera Krakowska z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków.
1.2. Konkurs odbywa się w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje od 30 września 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która jest subskrybentem newslettera Opery Krakowskiej i prześle z adresu e-mail, który jest zapisany w bazie newslettera Opery Krakowskiej na adres marketing@opera.krakow.pl prawidłową odpowiedź na pytanie, które będzie pojawiało się na stronie Opery, w dziale "Aktualności" w ostatni dzień roboczy danego miesiąca, tj. odpowiednio 30 września, 31 października, 30 listopada, 30 grudnia 2016 oraz 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca, 28 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2017.
2.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Opery Krakowskiej.
2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Zasady przeprowadzenia Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien być subskrybentem newslettera Opery Krakowskiej i przesłać z adresu e-mail, który jest zapisany w bazie newslettera Opery Krakowskiej na adres marketing@opera.krakow.pl prawidłową odpowiedź na pytanie, które będzie pojawiało się na stronie Opery, w dziale "Aktualności" w ostatni dzień roboczy danego miesiąca, tj. odpowiednio 30 września, 31 października, 30 listopada, 30 grudnia 2016 oraz 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca, 28 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2017.
3.2. Wśród  osób, które przyślą prawidłową odpowiedź w terminie do  przedostatniego dnia roboczego następnego miesiąca (tj. odpowiednio 30 października, 29 listopada, 29 grudnia 2016 oraz 30 stycznia, 27 lutego, 30 marca, 27 kwietnia, 30 maja i 29 czerwca 2017.),  Opera wyłoni dwóch zwycięzców w drodze losowania. 
3.3. O dochowaniu terminu decyduje chwila wpływu wiadomości email do Opery. Opera nie odpowiada za niewłaściwe działanie systemów informatycznych skutkujące niedotarciem wysłanej przez Uczestnika wiadomości email do Opery.
3.4. Prawidłowość przeprowadzenia Konkursu zostanie stwierdzona protokołem podpisanym przez członków komisji nadzorującej przebieg Konkursu powołanej przez Organizatora.
3.5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Opera Krakowska. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu będzie Organizator. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub usuwania.
3.6. Organizator ma prawo opublikowania na swojej stronie internetowej  imienia i nazwiska laureatów konkursu. 

4. Nagrody
4.1. Nagrodami w konkursie są zaproszenia na spektakle z repertuaru Opery Krakowskiej oraz gadżety i wydawnictwa Opery. 
4.2. Opera będzie informować na swojej stronie internetowej, przed ogłoszeniem danego konkursu co będzie nagrodą w danej edycji konkursu.

5. Odbiór i wykorzystanie nagrody
5.1. Opera Krakowska skontaktuje się mailowo z osobami, które wygrały nagrody.
5.2. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zwycięzców w terminie do pięciu dni od dnia wysłania przez Operę informacji o wygranej, nagroda pozostaje własnością Opery.
5.3. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 
6.2. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
6.4. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz we właściwych przepisach prawa. 
6.5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.