A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Opera Krakowska zatrudni KASJERA

Opera Krakowska zatrudni osobę na umowę o pracę, na czas nieokreślony, w wymiarze pełny etat, na stanowisko KASJER  w Biurze Organizacji Widowni.

Wymagania:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia kasy.
 2. Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 3. Biegła znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
 4. Wysoka kultura osobista.
 5. Umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych.
 6. Zdecydowanie i samodzielność w działaniu.
 7. Umiejętność pracy w zespole.

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Kasjera należeć będzie:

 1. Prowadzenie rezerwacji biletów na spektakle Opery Krakowskiej oraz informowanie klientów o bieżącym repertuarze.
 2. Prowadzenie sprzedaży bieżącej i przedsprzedaży biletów.
 3. Fakturowanie sprzedaży gotówkowej i kredytowej.
 4. Sporządzanie rozliczeń przedsprzedaży biletów:
  - codzienne sporządzanie raportu gotówkowej sprzedaży,
  - codzienne sporządzanie raportu bezgotówkowej sprzedaży,
  - sporządzanie łącznej sprzedaży biletów ze spektakli.
 5. Codzienne rozliczanie wpływów gotówki i wpłata do kasy głównej Opery Krakowskiej.
 6. Przestrzeganie dokładnego rozliczania abonamentów, biletów grupowych i specjalnych wydawanych na zlecenie / pracownicze wejściówki, zaproszenia Dyrektora Naczelnego.

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Praca wykonywana będzie w Operze Krakowskiej w Krakowie, przy ul. Lubicz 48.
 • Praca o charakterze biurowym, wymagająca częstego kontaktu z interesantami oraz  z różnego rodzaju instytucjami, wymagająca koordynowania wielu spraw jednocześnie.
 • Praca w godzinach: poniedziałek – niedziela wg odrębnego harmonogramu.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

Składana aplikacja powinna być podpisana i opatrzona klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego organizowanego przez Operę Krakowską, zgodnie z zapisami Rozporządzenia ogólnego dotyczącego ochrony danych osobowych”.

Jeśli wyraża Pani / Pan również zgodę na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych to prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych również w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Operę Krakowską”.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne wraz z adnotacją „Nabór na  stanowisko – KASJER” można dostarczyć osobiście -  składając je w sekretariacie Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, drogą korespondencyjną na podany adres Opery lub mailem: opera@opera.krakow.pl - w terminie do 12 czerwca 2018 r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.
Kandydaci o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 12 296 62 67.

Równocześnie informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Opera Krakowska w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy adres Administratora; kontakt e-mailowy: odo@opera.krakow.pl).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: realizacja procesu rekrutacyjnego.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Panazgoda na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w powyżej określonym celu.
 4. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Operę Krakowską oraz osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Opery Krakowskiej z zapewnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji celu określone w pkt. 2).
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.