A A A
normalny kontrast | duży kontrast

Pytania i odpowiedzi zadane w toku postępowania pn.: Usługa kompleksowego sprzątania części budynku „Opery Krakowskiej” w Krakowie

Zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  w odpowiedzi na zadane pytania przez wykonawców w toku prowadzonego postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Usługa kompleksowego sprzątania części budynku „Opery Krakowskiej” w Krakowie” Opera Krakowska wyjaśnia:

 
Pytanie 1
„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie zapisów dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w związku z możliwością wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza zapisu dopuszczającego waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w związku z możliwością wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019r. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zapis taki jest wymagany w przypadku umów o świadczenie usług zawartych na czas dłuższy niż 12 miesięcy, natomiast umowa w tym postępowaniu zawarta zostanie na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy


Pytanie 2
„Czy w miesiącach letnich w związku z przerwą artystyczną i redukcją zakresu zostanie pomniejszona wartość faktury przez Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zgodnie z częścią XII.1.a) SIWZ w okresie przerwy artystycznej prace wykonywane będą w wymiarze do  50%, co przekładać się będzie na zmniejszone o 50% wynagrodzenie za świadczenie usług w tym okresie.


Pytanie 3
„Czy w okresie przerwy artystycznej będą miały miejsce prace alpinistyczne i okresowe.”
Odpowiedź:
Prace alpinistyczne i okresowe wykonywane są zwykle w okresie przerwy artystycznej. Dokładny termin jest na bieżąco ustalany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.


Pytanie 4
„Czy wymieniona przez Zamawiającego liczba osób w podanym wymiarze godzin jest wystarczająca do wykonania całości zamówienia włącznie z wykonaniem prac okresowych (niespecjalistycznych).”
Odpowiedź:
Z doświadczenia Zamawiającego wynika, iż wymagana w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia min. liczba osób jest wystarczająca dla prawidłowej realizacji zamówienia. Nie mniej jednak Wykonawca może zadecydować o oddelegowaniu większej ilości osób do realizacji zamówienia.


Pytanie 5
„Czy proces mycia wind panoramicznych wymaga całkowitego zatrzymania i ponownego uruchomienia wind wykonanego  przez specjalistyczny serwis dedykowany do obsługi technicznej dźwigów.”
Odpowiedź:
Mycie windy wymaga jej całkowitego zatrzymania i późniejszego uruchomienia. Cały ten proces jest obsługiwany i koordynowany przez Zamawiającego.


Pytanie 6
„Prosimy o podanie ilości zużywanych środków higienicznych: papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, mając na uwadze ilość przebywających na terenie Opery pracowników i osób zewnętrznych.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada informacji o zużyciu środków higienicznych, ponieważ są one zapewniane każdorazowo przez Wykonawców realizujących usługę sprzątania i są właściwe dla tego typu obiektów. Zużycie  środków czystości jest wypadkową utrzymania higieny na wysokim poziomie;  konieczne jest dotrzymanie zalecanych standardów odnośnie wydajności środków.