Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie.


I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie, może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

1.  Wymagania:
 
1.1.  Obowiązkowe:
a.  wykształcenie wyższe, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
b.  minimum piętnastoletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie m.in. stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej, w tym udokumentowane dziesięć lat w sektorze kultury;
c.   minimum pięć lat udokumentowanego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w  podmiocie z sektora  kultury, w szczególności związanym z teatrem i/lub muzyką;
d.  realizacja  dużych projektów oraz imprez z sektora kultury związanych z teatrem i/lub muzyką o zasięgu ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
e.  znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury;
f.    znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności Opery;
g.  korzystanie z pełni praw publicznych;
h.  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak toczenia się postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego;
i.    brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
j.    znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 
1.2.  Fakultatywne, preferowane:
a. wykształcenie wyższe, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie sztuk muzycznych;
b. ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, zarządzania w kulturze i pokrewnych kierunków;
c. doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem nie mniejszym niż 100 osób;
d. znajomość specyfiki sektora finansów publicznych i/lub w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
e. znajomość drugiego języka obcego;
f. znajomość podmiotów będących teatrami, operami, operetkami, filharmoniami, orkiestrami i doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy.

2.  Informacje o stanowisku i zakresie wykonywanych zadań:
a.  Dyrektor Opery Krakowskiej w Krakowie zostanie powołany na okres od trzech do pięciu sezonów artystycznych;
b.  wymiar etatu: 1/1;
c.   miejsce wykonywania pracy: Opera Krakowska w Krakowie, zwana dalej Operą, Kraków 31-512, ul. Lubicz 48;
d.  zadania, jakie ma realizować Dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
I. zarządzanie Operą i reprezentowanie jej na zewnątrz;
II. realizowanie zadań Opery określonych w Statucie Opery;
III. planowanie i wdrażanie programu rozwoju całokształtu działalności Opery;
IV. przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Opery;
V. prowadzenie polityki repertuarowej i artystycznej Opery;
VI. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność Opery;
VII. wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników Opery;
VIII. współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi i państwowymi,  stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury;
IX. sprawowanie kontroli zarządczej.
 
3.  Dokumenty oferty:

3.1.  Obowiązkowe:

a. wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie, opatrzony własnoręcznym podpisem;
b. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
c. oświadczenie osoby ubiegającej się o stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej (zgodnie z wzorem), opatrzone własnoręcznym podpisem;
d. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
e. kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej piętnastoletniego doświadczenia zawodowego, w tym dziesięć lat w sektorze kultury. Należy udokumentować okres wymaganego doświadczenia zawodowego, w tym dziesięć lat w sektorze kultury, poprzez dołączenie kopii świadectw pracy lub/i zaświadczeń od pracodawcy o okresie trwania stosunku pracy z uwzględnieniem stanowiska lub/i umów cywilnoprawnych lub/i zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej/informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku złożenia zaświadczeń lub umów cywilnoprawnych należy złożyć oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem o okresie doświadczenia zawodowego z uwzględnieniem (jeśli miały miejsce) każdej przerwy mającej wpływ na określenie okresu doświadczenia zawodowego, w tym przede wszystkim z powodu zawieszenia działalności gospodarczej, urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego; 
f. kopie dokumentów potwierdzających pięć lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w podmiocie z sektora kultury;
g. oświadczenie uczestnika o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
h. oświadczenie uczestnika, że nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
i. oświadczenie uczestnika, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 289), opatrzone własnoręcznym podpisem;
j. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub oświadczenie uczestnika o znajomości języka obcego, opatrzone własnoręcznym podpisem;
k. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery Krakowskiej w Krakowie (zgodnie z wzorem), opatrzony własnoręcznym podpisem (maksymalnie 10 stron formatu A4, maksymalnie 2500 znaków na stronę), zawierający następujące elementy:
§ misję i wizję;
§ cele strategiczne;
§ cele długoterminowe (minimum na 3 sezony artystyczne) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia;
§ koncepcję finansowania działalności Opery Krakowskiej w Krakowie umożliwiającą osiąganie celów strategicznych i długoterminowych.
Program realizacji zadań należy złożyć w formie papierowej, a także edytowalnej wersji elektronicznej – na nośniku elektronicznym (np. płycie CD lub pamięci USB lub karcie pamięci). Forma elektroniczna dotyczy wyłącznie programu.
Dołączony program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery Krakowskiej w Krakowie nie uwzględniający wszystkich ww. kryteriów skutkuje odrzuceniem oferty. Dopuszczalny limit przekroczenia wskazanej liczby 25 000 znaków programu realizacji zadań to 5%.
l. oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z treścią informacji dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie dotyczącej ochrony danych osobowych;
m. oświadczenie uczestnika ubiegającego się o stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
 
3.2.  Fakultatywne:

a. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, posiadaną wiedzę lub dodatkowe umiejętności, opisane w punkcie I.1.2 a-f, w formie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, oświadczeń uczestnika;
b. kopie opinii lub rekomendacji poświadczających posiadane umiejętności i kompetencje.
Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

II.   Informacje dodatkowe
1. Przykładowe wzory wymaganych dokumentów (oświadczeń oraz programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery Krakowskiej w Krakowie) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.
2. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Ofertę, zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty, należy złożyć w terminie do 31 marca 2022 r. do godziny 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, ul. Racławicka 56 w Krakowie lub przesłać na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. Złożonych dokumentów Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zwraca, z wyjątkiem wyraźnej prośby uczestnika konkursu zgłoszonej nie później niż do 5 lat od zakończenia konkursu.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której uczestnicy konkursu zobowiązani będą do prezentacji elementu oferty, o którym mowa w punkcie I.3.1.k., która odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia przez uczestników warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.
5. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
7. Przewidywane rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 25 lipca 2022 r.
8. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie, zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Opery Krakowskiej w Krakowie oraz program jej działania w oparciu o program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Opery Krakowskiej w Krakowie, o którym mowa w pkt I 3.1 lit. k – zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.). Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora Opery Krakowskiej w Krakowie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
9. Szczegółowe informacje, w tym dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych oraz informacje o działalności Opery Krakowskiej w Krakowie można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Zacisze 5 w Krakowie (wejście od ul. Basztowej 22) – pok. nr 182, a także pod numerem telefonu (12 63 03 404) lub drogą elektroniczną pisząc na adres sekretariat.kd@umwm.malopolska.pl
10. Regulamin pracy komisji konkursowej zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 1.  Regulamin pracy komisji konkursowej zostanie opublikowany m.in. na www.malopolska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: Oferty pracy i praktyki, w zakładce: Konkursy na stanowiska.