Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni project managera

Opera Krakowska zatrudni project managera

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.
Ogłoszenie o naborze.

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko project manager.

1. Nabór prowadzony jest w formule otwartej, dopuszczającej zawarcie umowy b2b (outsourcing); w tym przypadku ogłoszenie o naborze traktowane jest jak zapytanie ofertowe.

2. Nabór prowadzony będzie do dnia 23 września do godz: 12:00.

3. Wymagania stanowiskowe:
Stanowisko: project manager;
wymiar: 1/2 do 1/1 etatu lub b2b;
podległość służbowa Dyrektor Naczelny.

Zakres obowiązków:
a) doskonalenie, optymalizacja i standaryzacja procesów w organizacji, w tym funkcjonowania procesów i ich wzajemnych powiązań oraz identyfikacja zależności; inicjowanie, prowadzenie i wdrażanie projektów usprawnień, ich automatyzacja, w tym z zastosowaniem rozwiązań informatycznych;
b) usystematyzowanie, optymalizacja i doskonalenie procesów kontroli zarządczej w celu wypracowania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i procedur poprawiających efektywność działania i minimalizujących ryzyka (w tym w zakresie bezpieczeństwa);
c) opracowywanie dokumentacji i procedur dla powtarzających się zdarzeń organizacyjnych oraz gospodarczych, przygotowanie i poprowadzenie projektów wdrażających w celu zwiększania efektywności i skuteczności przepływu informacji;
d) określanie obszarów tworzenia nowych rozwiązań oraz procedur działania dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, analizowanie zasadności zastosowania rozwiązań w celu zwiększenia ich efektywności. Prowadzenie projektów. Kierowanie komórką organizacyjną.

Nabór - wymagania obowiązkowe:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) minimum piętnastoletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe, rozumiane jako doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, w tym udokumentowane minimum pięć lat w sektorze kultury;
3) minimum pięć lat doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji organizacyjnej i procedur kontroli zarządczej oraz w zakresie organizacji pracy;
4) minimum pięć lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetów;
5) znajomość przepisów prawa regulujących funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, jednostek sektora finansów publicznych;
6) korzystanie z pełni praw publicznych;
7) potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

Nabór - wymagania fakultatywne, preferowane:
1) ukończone studia lub studia podyplomowe lub kursy, szkolenia z zakresu: ekonomii, zarządzania, IT;
2) doświadczenie nabyte w pracy lub współpracy z samorządowymi instytucjami z sektora kultury;
3) znajomość organizacji pracy instytucji kultury, takich jak opery, operetki, filharmonie, orkiestry;
4) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych oraz rozwiązań informatycznych opartych na elektronicznym obiegu dokumentów; doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych.

4. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):
1) CV;
2) Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym jest proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
4) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

5. Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 23 września 2022 roku do godz: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

7. Klauzula Informacyjna:
1) Administratorem danych osobowych osób aplikujących w postępowaniu rekrutacyjnym jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: opera@opera.krakow.pl, tel.: +48122966101 lub +48122966102.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mail: ODO@opera.krakow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres siedziby Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
4) Na posługiwanie się przekazanymi Operze danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. Będziemy przetwarzać dane osobowe w ramach procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO. Ze względu na znaczenie stanowiska dla interesu publicznego niektóre dane będziemy przetwarzać by zrealizować ciążący na nas obowiązek prawny wskazany w przepisach prawa, dotyczący weryfikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).
5) Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych, na który pozwalają nam przepisy prawa lub nakazują nam ich przetwarzanie. Podstawowym przepisem prawnym, na podstawie którego przetwarzamy dane osobowe jest art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
6) Szerszy niż przewidują to przepisy prawa zakres danych osobowych będziemy przetwarzać wyłącznie za zgodą i przekazane nam tylko z Państwa inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie. W dowolnym momencie można cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzać upoważnieni pracownicy Opery. Dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy umowy powierzenia.
8) Dane będziemy przetwarzać wyłącznie w obecnym procesie rekrutacyjnym. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Przesłane pliki dokumentów aplikacyjnych pozostałych osób zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
9) Podanie danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Państwa życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Dane te są dla nas niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kandydata. Nie podanie ww. danych może wykluczyć kandydata z procesu rekrutacji. Podanie danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne.
10) Umożliwiamy dostęp do danych osobowych. Zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa mogą Państwo wnieść sprzeciw.
11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
12) Wszelkie decyzje w Operze podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas maszyny, programy i urządzenia techniczne.