Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni krawców

Opera Krakowska zatrudni krawców

Opera Krakowska  poszukuje krawców do pracowni krawieckiej damskiej i męskiej.
Wymagania:
  1. preferowane doświadczenie pracy w zawodzie krawiec

Zadania
  1. szycie kostiumów

Wymagane dokumenty:

1. CV  zawierające informacje  tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Wymagane oświadczenia:

Poniżej zamieszczone oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu Pracy oraz przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem/zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym jest realizacja procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 21.01.2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 123 tj.)o o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  na adres  e-mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do 31 marca 2022r.

Dodatkowe informacje pod numerem +48 (12) 296 61 02


 Opera Krakowska w Krakowie:

- zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,

- informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.


Klauzula Informacyjna:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: opera@opera.krakow.pl, tel.: 12 296 61 01 (02));

2. Umożliwiamy Państwu kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ODO@opera.krakow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: krawiec

4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej jednostce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do podjęcia działań na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy. By zrealizować te działania będziemy przetwarzać Pana/ Pani dane w ramach procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit b. RODO). Ze względu na znaczenie stanowiska dla interesu publicznego niektóre Pani/Pana dane będziemy przetwarzać by zrealizować ciążący na nas obowiązek prawny wskazany w przepisach prawa, dotyczący weryfikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).

5. Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych, na który pozwalają nam przepisy prawa lub nakazują nam ich przetwarzanie. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu informacji.

6. Szersze niż przewidują to przepisy prawa Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie za Pana/Pani zgodą i przekazane nam tylko z Pana/Pani inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie specjalnym wnioskiem. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia.  Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.

8. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyloniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowaly się do dalszego etau i zostaly umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z wymogami okreslonymi Rozporzadzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwow zakladowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67).

Dokumenty aplikacyjne pozostalych osob będą odsyłane (na ich wniosek) lub odbierane przez te osoby przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, po tym okresie zostaną zniszczone.

9. Podanie Pana/Pani  danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Podanie danych wskazanych w Ustawie o pracownikach samorządowych  jest obowiązkiem ustawowym. Dane te są dla nas niezbędne do  przeprowadzenia weryfikacji kandydata, zgodnie z wymogami prawa. Nie podanie ww. danych może wykluczyć Pana/Panią z procesu rekrutacji. Podanie Pana/Pani danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne.

10. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa może Pan/Pani wnieść sprzeciw.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie Pan/Pani to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

12. Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy kandydatów.

13. W przypadku udostępnienia danych, które Administrator może przetwarzać wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody proszę o umieszczenie następujących klauzul zgód w dokumentach aplikacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy oraz przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczym do ustawy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),  które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

14. Podstawowym przepisem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest  art. 221  §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.)

15. Dodatkowo na podstawie art. 221  §4 Kodeksu Pracy będziemy żądać w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa danych wskazanych między innym w:
  •  art. 6.1 i 6.3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1282) w zakresie wymagań dla pracownika samorządowego,
  • art. 13.2b Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1282 w zakresie informacji o niepełnosprawności kandydata,
  • art. 14 i 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1282) w zakresie sporządzania protokołu z naboru i publikowania wyników naboru,

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Краківська Опера прийме на роботу кравців

Краківська Опера шукає кравців для кравецької майстерні з пошиття чоловічого та жіночого одягу.

Вимоги:

перевага надається особам з досвідом роботи за професією «кравець».

Завдання

пошиття костюмів.

Необхідні документи:

1. Автобіографія, яка містить інформацію про ім’я (імена) та прізвище, дату народження, контактні дані, освіту та перебіг попереднього працевлаштування.

2. Заява про надання згоди на опрацювання персональних даних з метою проведення процесу рекрутації/набору працівників.

Необхідні заяви:

Нижченаведена заява необхідна для участі у процесі рекрутації/набору працівників, її слід долучити до подання про працевлаштування, яке містять додаткові дані, крім вказаних вище.
У випадку відсутності цієї заяви подання про працевлаштування не будуть розглядатися.

Заява для поточної рекрутації/набору працівників

«Я надаю згоду на опрацювання моїх персональних даних у ширшому обсязі, ніж передбачений ст. 221 § 1 та § 4 Трудового кодексу, положеннями Закону від 21 листопада 2008 р. про працівників органів місцевого самоврядування, а також підзаконними виконавчими актами (у тому числі особливих даних, віднесених до категорії даних, про яку говориться у ст. 9 ч. 1 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних (далі - RODO), котрі вказані мною у поданні про працевлаштування та додатках, - протягом періоду, необхідного для реалізації цілей опрацювання даних, тобто проведення процесу рекрутації/набору працівників. Вищевказана згода надана мною добровільно відповідно до ст. 4 п. 11 RODO».

«Я надаю згоду на надсилання інформації електронною поштою у цілях, пов’язаних з проведенням рекрутації/набором працівників, відповідно до положень ст. 10 ч. 2 Закону від 21.01.2019 р. про надання послуг електронним шляхом (чинна ред.: Законод. Вісн. за 2019 р., позиція 123).

Зацікавлених осіб просимо надсилати подання про працевлаштування на адресу e-mail: sekretariat@opera.krakow.pl у строк до 31 березня 2022 р.

Додаткова інформація під номером: +48 (12) 296 61 02
Краківська Опера у Кракові:

- застерігає для себе право відповідати тільки на вибрані подання,

- інформує, що надіслані документи з поданням про працевлаштування не підлягають поверненню.


Інформаційне застереження:

1. Адміністратором/контролером Ваших персональних даних є Краківська Опера у Кракові (далі - Опера), з місцезнаходженням по вул. Любіч, 48, 31-512 Краків, в особі Директора
(e-mail: opera@opera.krakow.pl, тел.: 12 296 61 01 (02));

2. З нашим Інспектором з охорони персональних даних Ви можете зв’язатися за адресою e-mail: ODO@opera.krakow.pl або у письмовій формі за поштовою адресою Адміністратора.

3. Персональні дані опрацьовуються тільки на підставі наших законних обґрунтованих інтересів. Нашою основною метою опрацювання даних є проведення процесу рекрутації/набору працівників на посаду: кравець.

4. Наша організація використовує персональні дані на підставі положень Регламенту, який іменується RODO[1]. Ми будемо опрацьовувати Ваші персональні дані з метою вжиття заходів відповідно до Вашої згоди для укладення договору. Для реалізації цієї мети Ваші персональні дані будуть опрацьовуватись у межах процесу рекрутації/набору працівників (ст. 6 ч. 1 п. «b» RODO). З огляду на значення посади для публічного інтересу, деякі Ваші дані будуть опрацьовуватись для виконання наших юридичних обов’язків, передбачених положеннями чинного законодавства, які стосуються перевірки кандидата (ст. 6 ч. 1 п. «c» RODO).

5. З метою опрацювання даних ми використовуємо персональні дані в обсязі, визначеному положеннями чинного законодавства або безпосередньо встановленому цими положеннями. Для зацікавлених осіб перелік норм чинного законодавства наведений у заключній частині інформації.

6. У ширшому обсязі, ніж передбачено нормами чинного законодавства, Ваші персональні дані можуть використовуватись виключно на підставі Вашої згоди та передаватись нам тільки за Вашою ініціативою або якщо ми звернемось зі спеціальним запитанням про їх передачу. У будь-який момент Ви можете відкликати згоду на опрацювання персональних даних. Це не буде мати впливу на відповідність нормам чинного законодавства попереднього опрацювання даних, яке проводилось на підставі Вашої згоди до моменту її відкликання.

7. Ваші персональні дані будуть опрацьовувати наші працівники, які отримають відповідні повноваження. Ваші дані можуть опрацьовуватись також суб’єктами, котрі співпрацюють з нами та мають укладені спеціальні договори доручення щодо опрацювання даних.

8. Ваші дані будуть опрацьовуватись у рамках процесу рекрутації/набору працівників, що проводиться в даний час.

Документи подання про працевлаштування кандидата, вибраного у процесі рекрутації/набору працівників, будуть долучені до його особової справи.

Документи подання про працевлаштування осіб, які у процесі рекрутації/набору працівників відібрані для подальшого етапу та внесені у відповідний протокол, будуть зберігатися відповідно до вимог, визначених Розпорядженням Голови Ради Міністрів від 18 січня 2011 р. у справі затвердження інструкції з діловодства, єдиних предметних переліків особових справ, а також інструкції з організації та предмету діяльності архівів на підприємствах (Законод. Вісн. за 2011, № 14, позиція 67).

Документи подання про працевлаштування решти осіб будуть відсилатись назад (за їх заявою) або передаватись їм особисто у строк до 1 місяця з моменту закінчення процесу рекрутації/набору працівників, а після закінчення цього строку підлягають знищенню.

9. Вказання Вами персональних даних, передбачених нормами Трудового кодексу, з метою проведення дій, спрямованих на укладення договору, є обов’язковим. Вказання персональних даних, передбачених нормами Закону про працівників органів місцевого самоврядування, також є обов’язковим. Ці дані необхідні нам для проведення перевірки кандидата відповідно до норм чинного законодавства. Відмова від подання вищевказаних даних може призвести до виключення Вас з процесу рекрутації/набору працівників.  Вказання Вами додаткових персональних даних, не передбачених нормами чинного законодавства, є добровільним.

10. Ми надаємо Вам можливість доступу до своїх персональних даних, у будь-яких момент їх можна спростувати, якщо вони містять помилки, або змінити. Ви маєте право вимагати обмеження опрацювання даних, якщо вважаєте, що об’єм даних, що нами опрацьовуються, є занадто великий. Ви маєте право вимагати усунення даних, якщо тільки це не стосується даних, які опрацьовуються нами на підставі норм чинного законодавства. Щодо даних, які опрацьовуються на підставі норм чинного законодавства з метою захисту суспільних інтересів, Ви можете внести протест.

11. Ви маєте право на подання скарги до Голови Управління у справах захисту персональних даних. Це можна зробити у випадку, якщо Ви вважаєте, що нами порушуються норми чинного законодавства під час опрацювання персональних даних, або ми не забезпечуємо належної безпеки цих даних.

12. Будь-які рішення в нашій організації приймаються тільки в результаті праці та аналізу даних, що проводиться людиною - нашим співпрацівником, аналіз даних не здійснюється виключно машинами, програмами чи іншими технічними пристроями. Також ми не оцінюємо кандидатів автоматизованим способом без участі людини на підставі зібраних персональних даних.

13. У випадку передачі даних, які Адміністратор має право опрацьовувати виключно на підставі Вашої згоди, просимо в поданнях про працевлаштування вказати наступні застереження про згоду:

«Я надаю згоду на опрацювання моїх персональних даних у ширшому обсязі, ніж передбачений ст. 221 § 1 та § 4 Трудового кодексу, положеннями Закону від 21 листопада 2008 р. про працівників органів місцевого самоврядування, а також підзаконними виконавчими актами (у тому числі особливих даних, віднесених до категорії даних, про яку говориться у ст. 9 ч. 1 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних (далі - RODO), котрі вказані мною у поданні про працевлаштування та додатках, - протягом періоду, необхідного для реалізації цілей опрацювання даних, тобто проведення процесу рекрутації/набору працівників. Вищевказана згода надана мною добровільно відповідно до ст. 4 п. 11 RODO».

14. Основною нормою чинного законодавства, на підставі якої ми опрацьовуємо персональні дані, є ст. 221  §1 Закону від 26 червня 1974 р. Трудовий кодекс (чинна ред.: Законод. Вісн. за 2019 р., позиція 1040, 1043).

15. Додатково, на підставі ст. 221  §4 Трудового кодексу з метою виконання наших обов’язків, що виникають з норм чинного законодавства, ми будемо вимагати подання даних, передбачених, зокрема, у:

ст. 6.1 і 6.3 Закону від 21 листопада 2008 р. про працівників органів місцевого самоврядування (чинна ред.: Законод. Вісн. за 2019 р., позиція 1282) в обсязі вимог щодо працівника органу місцевого самоврядування,
ст. 13.2b Закону від 21 листопада 2008 р. про працівників органів місцевого самоврядування (чинна ред.: Законод. Вісн. за 2019 р., позиція 1282) щодо інформації про інвалідність кандидата,
ст. 14 і 15 Закону від 21 листопада 2008 р. про працівників органів місцевого самоврядування (чинна ред.: Законод. Вісн. за 2019 р., позиція 1282) щодо складення протоколу з результатами рекрутації/набору працівників та опублікування результатів набору.

 

[1] Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних).