Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni Pedagoga Baletu

Opera Krakowska zatrudni Pedagoga Baletu

Opera Krakowska od sezonu 2022/2023 poszukuje kandydata do pracy na stanowisko pedagog baletu
Wymagania:
 • Wykształcenie pedagogiczne baletowe.
 • Doświadczenie w pracy z zespołem baletu w teatrze.
 • Umiejętność pracy zespole.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zaangażowanie.
 • Odporność na stres.

Dodatkowe mile widziane atuty:
 • Znajomość języków obcych.
 • Wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

CV zawierając informacje tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie (uzyskane dyplomy) i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane oświadczenia:

Poniżej zamieszczone oświadczenie jest wymagane w procesie rekrutacyjnym i należy je dołączyć do dokumentów aplikacyjnych zawierających dane dodatkowe poza określonymi powyżej. W przypadku braku niniejszego oświadczenia dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Oświadczenie do bieżącej rekrutacji

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 i § 4 Kodeksu Pracy oraz przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem/zamieściłam w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym jest realizacja procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie, zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

„Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją zgodnie z przepisami art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 21.01.2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 123 tj.)o o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Opera Krakowska w Krakowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji  na adres e.piotrowicz@opera.krakow.pl lub baletopera@op.pl do 15 września 2022 r..

Dodatkowe informacje pod numerem +48 (12) 296 62 32
 

Klauzula Informacyjna:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: opera@opera.krakow.pl, tel.: 12 296 61 01 (02));
 2. Umożliwiamy Państwu kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ODO@opera.krakow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: pedagog baletu.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej jednostce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do podjęcia działań na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy. By zrealizować te działania będziemy przetwarzać Pana/ Pani dane w ramach procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit b. RODO). Ze względu na znaczenie stanowiska dla interesu publicznego niektóre Pani/Pana dane będziemy przetwarzać by zrealizować ciążący na nas obowiązek prawny wskazany w przepisach prawa, dotyczący weryfikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).
 5. Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych, na który pozwalają nam przepisy prawa lub nakazują nam ich przetwarzanie. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu informacji.
 6. Szersze niż przewidują to przepisy prawa Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie za Pana/Pani zgodą i przekazane nam tylko z Pana/Pani inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie specjalnym wnioskiem. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia.  Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.
 8. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w obecnym procesie rekrutacyjnym.
  Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyloniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
  Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowaly się do dalszego etapu i zostaly umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z wymogami określonymi Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67).
  Dokumenty aplikacyjne pozostalych osob będą odsyłane (na ich wniosek) lub odbierane przez te osoby przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, po tym okresie zostaną zniszczone.
 9. Podanie Pana/Pani  danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Podanie danych wskazanych w Ustawie o pracownikach samorządowych  jest obowiązkiem ustawowym. Dane te są dla nas niezbędne do  przeprowadzenia weryfikacji kandydata, zgodnie z wymogami prawa. Nie podanie ww. danych może wykluczyć Pana/Panią z procesu rekrutacji. Podanie Pana/Pani danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne.
 10. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa może Pan/Pani wnieść sprzeciw.
 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie Pan/Pani to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 12. Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy kandydatów.
 13. W przypadku udostępnienia danych, które Administrator może przetwarzać wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody proszę o umieszczenie następujących klauzul zgód w dokumentach aplikacyjnych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy oraz przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych wraz z aktami wykonawczym do ustawy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),  które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

 14. Podstawowym przepisem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest  art. 221  §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.).
 15. Dodatkowo na podstawie art. 221  §4 Kodeksu Pracy będziemy żądać w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa danych wskazanych między innym w:
  • art. 6.1 i 6.3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.  z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) w zakresie wymagań dla pracownika samorządowego,
  • art. 13.2b Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.  z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) w zakresie informacji o niepełnosprawności kandydata,
  • art. 14 i 15 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych t.j. Dz.U.  z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.) w zakresie sporządzania protokołu z naboru i publikowania wyników naboru.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)