Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni pracownika do Działu Organizacyjno-Prawnego

Opera Krakowska zatrudni pracownika do Działu Organizacyjno-Prawnego

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.
Zakres obowiązków:

 1. Przeprowadzanie czynności proceduralnych, planistycznych, rejestrowych, dokumentacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych;
 2. Współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego planowania, przygotowania dokumentacji oraz realizacji zamówień publicznych;
 3. Monitorowanie i uzgadnianie z merytoryczną komórką organizacyjną Opery zaangażowania wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;
 4. Udział w komisjach przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w zespołach projektowych do realizacji projektów strategicznych;
 5. Bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć, zawieranych umów i ponoszonych wydatków w zakresie ich zgodności z procedurami wewnętrznymi i przepisami prawa zamówień publicznych;
 6. Przygotowanie pism, korespondencji, zapytań w zakresie realizowanych zadań oraz udział w opracowaniu projektów umów i wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących działalności Opery;
 7. Realizacja zleconych zadań w zakresie kontroli zarządczej;
 8. Współpraca z Kancelarią Prawną w zakresie realizowanych lub nadzorowanych zadań;

Poszukiwane kompetencje:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub niepełne wyższe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku;
 2. Doświadczenie zawodowe w obsłudze zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych,  finansów publicznych, ochrony danych osobowych – umiejętność ich interpretacji i zastosowania do wykonywanych zadań;
 4. Komunikatywność, umiejętność wyrażania myśli na piśmie, konstruowania pism, umów  i dokumentów wewnątrzzakładowych;
 5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i pracy w zespole;
 6. Umiejętność zarzadzania czasem pracy i realizacji założonych celów;
 7. Sumienność, dokładność, rzetelność, terminowość;
 8. Sprawna obsługa komputera (aplikacje Office i dedykowane);

 

Forma zatrudnienia i wymiar etatu: umowa o pracę, 0/5 – 1,00 etatu

Miejsce pracy: ul. Lubicz 48, Kraków

Osoby zainteresowane prosimy o składanie oferta osobiście w siedzibie  Opery Krakowskiej (ul. Lubicz 48) lub mailem sekretariat@opera.krakow.pl z  dopiskiem „Pracownik do Działu Organizacyjno-Prawnego” w terminie do 15.07.2021r.

Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z  wybranymi osobami.


Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Opery Krakowskiej w Krakowie (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Opera Krakowska w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: opera@opera.krakow.pl, tel.: 12 296 61 01 (02));

2. Umożliwiamy Państwu kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ODO@opera.krakow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko do Działu Organizacyjno-Prawnego.

4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej jednostce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do podjęcia działań na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy. By zrealizować te działania będziemy przetwarzać Pana/ Pani dane w ramach procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit b. RODO). Ze względu na znaczenie stanowiska dla interesu publicznego niektóre Pani/Pana dane będziemy przetwarzać by zrealizować ciążący na nas obowiązek prawny wskazany w przepisach prawa, dotyczący weryfikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).

5. Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych, na który pozwalają nam przepisy prawa lub nakazują nam ich przetwarzanie. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy wykaz tych przepisów na końcu informacji.

6. Szersze niż przewidują to przepisy prawa Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie za Pana/Pani zgodą i przekazane nam tylko z Pana/Pani inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie specjalnym wnioskiem. W dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, posiadający w tym zakresie nasze upoważnienie.  Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.

8. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyloniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowaly się do dalszego etau i zostaly umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z wymogami okreslonymi Rozporzadzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwow zakladowych (Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67).

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osob będą odsyłane (na ich wniosek) lub odbierane przez te osoby przez okres do 1 miesiąca po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, po tym okresie zostaną zniszczone. Dokumenty będą pozostawione przez okres jednego roku, jeśli wraz ze skłądanymi dokumentami aplikacyjnymi złoza Państwo oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Administratora przez okres najbliższych 6 miesięcy od dnia zakończenia obecnego naboru.”

9. Podanie Pana/Pani  danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Pani/Pana życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Dane te są dla nas niezbędne do  przeprowadzenia weryfikacji kandydata, zgodnie z wymogami prawa. Nie podanie ww. danych może wykluczyć Pana/Panią z procesu rekrutacji. Podanie Pana/Pani danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne.

10. Umożliwiamy Pani/Panu dostęp do danych osobowych, zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa może Pan/Pani wnieść sprzeciw.

11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie Pan/Pani to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te danie lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.

12. Wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne. Również w ten sposób bez udziału człowieka na podstawie zebranych danych osobowych nie oceniamy kandydatów.

13. W przypadku udostępnienia danych, które Administrator może przetwarzać wyłącznie na podstawie Pana/Pani zgody proszę o umieszczenie następujących klauzul zgód w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO),  które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

14. Podstawowym przepisem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest  art. 221  §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.)