Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni specjalistę ds. inwestycji i infrastruktury

Opera Krakowska zatrudni specjalistę ds. inwestycji i infrastruktury

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.
Ogłoszenie o naborze.

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko specjalista ds. inwestycji i infrastruktury.

1. Nabór prowadzony będzie do dnia 23 września do godz: 12:00.

2. Wymagania stanowiskowe:
Stanowisko: specjalista ds. inwestycji i infrastruktury;
umowa o pracę wymiar: 1/1 etatu;

Zakres obowiązków:
1) Planowanie, organizowanie i obsługa procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych.
2) Realizacja zadań związanych z administrowaniem nieruchomościami Opery, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3) Przygotowywanie zamówień i zapytań ofertowych oraz realizacja postępowań dotyczących prac remontowo-budowlanych, konserwacyjnych, usług, zakupów materiałów i wyposażenia.
4) Planowanie, zlecanie i nadzór przeglądów okresowych/gwarancyjnych związanych z realizowanymi inwestycjami oraz eksploatacją obiektów i instalacji.
5) Przygotowanie i udział w rozliczeniu wniosków o dofinansowanie prac remontowych i modernizacyjnych w obiektach Opery Krakowskiej.
6) Prowadzenie dokumentacji inwestycyjnej, dokumentacji obiektu oraz sprawozdawczości w zakresie stanu majątku, zużycia mediów, wykonania planów inwestycyjnych.
7) Współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót wraz z kontrolą ich jakości.
8) Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, terminowego rozliczenia oraz prawidłowego przepływu informacji związanej z pracami Działu.
9) Sporządzanie umów dotyczących realizowanych zadań oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją.
10) Koordynowanie współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz Działu.

Nabór - wymagania obowiązkowe:
1) Wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie i co najmniej trzyletnia praktyka na podobnym stanowisku pracy.
2) Znajomość procesów inwestycyjnych i zagadnień technologii obiektów.
3) Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, czytaniem rysunków technicznych oraz dokumentacji projektowej.
4) Znajomość przepisów: Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych.
5) Posługiwanie się programami MS Office.
6) Bardzo dobra organizacja swojej pracy, sumienność, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację zadań.
7) Umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji.

Nabór - wymagania fakultatywne, preferowane:
1) Udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w instytucjach kultury lub innych jednostkach sektora publicznego.
2) Znajomość zasad eksploatacji i obsługi inteligentnej automatyki budynku (BMS), w tym systemów wentylacyjnych i systemów bezpieczeństwa PPOŻ.

3. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej (bez potrzeby składania odręcznych podpisów):
1) CV;
2) Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym jest proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
4) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

4. Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 23 września 2022 roku do godz: 12:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie oraz świadectwa pracy.

6. Klauzula Informacyjna:
1) Administratorem danych osobowych osób aplikujących w postępowaniu rekrutacyjnym jest Opera Krakowska w Krakowie (dalej Opera), z siedzibą przy ul. Lubicz 48, 31-512 Kraków, reprezentowana przez Dyrektora (e-mail: opera@opera.krakow.pl, tel.: +48122966101 lub +48122966102.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mail: ODO@opera.krakow.pl lub poprzez kontakt listowny na adres siedziby Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
4) Na posługiwanie się przekazanymi Operze danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]. Będziemy przetwarzać dane osobowe w ramach procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO. Ze względu na znaczenie stanowiska dla interesu publicznego niektóre dane będziemy przetwarzać by zrealizować ciążący na nas obowiązek prawny wskazany w przepisach prawa, dotyczący weryfikacji kandydata (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).
5) Do realizacji celu przetwarzania wykorzystamy zakres danych osobowych, na który pozwalają nam przepisy prawa lub nakazują nam ich przetwarzanie. Podstawowym przepisem prawnym, na podstawie którego przetwarzamy dane osobowe jest art. 221 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy.
6) Szerszy niż przewidują to przepisy prawa zakres danych osobowych będziemy przetwarzać wyłącznie za zgodą i przekazane nam tylko z Państwa inicjatywy lub, gdy zwrócimy się o ich podanie. W dowolnym momencie można cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzać upoważnieni pracownicy Opery. Dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy umowy powierzenia.
8) Dane będziemy przetwarzać wyłącznie w obecnym procesie rekrutacyjnym. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Przesłane pliki dokumentów aplikacyjnych pozostałych osób zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
9) Podanie danych wskazanych w przepisach Kodeksu Pracy do wykonania czynności na Państwa życzenie przed zawarciem umowy jest obowiązkiem umownym. Dane te są dla nas niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji kandydata. Nie podanie ww. danych może wykluczyć kandydata z procesu rekrutacji. Podanie danych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne.
10) Umożliwiamy dostęp do danych osobowych. Zawsze można je sprostować jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy zmienią się. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie żądać Państwo usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa. Wobec danych przetwarzanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa mogą Państwo wnieść sprzeciw.
11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możecie to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając te dane lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
12) Wszelkie decyzje w Operze podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas maszyny, programy i urządzenia techniczne.