Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Opera Krakowska zatrudni kierownika działu eksploatacji

Opera Krakowska zatrudni kierownika działu eksploatacji

Opera Krakowska poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: kierownik działu eksploatacji
1. Zakres obowiązków:
Do obowiązków i odpowiedzialności kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:
1)     nadzorowanie wykonywania zadań kierowanej komórki organizacyjnej, w tym zapewnienie pełnej obsługi technicznej realizowanych projektów i wydarzeń artystycznych, przygotowanie stanowisk pracy zespołów artystycznych, obsługa artystów, w tym w zakresie charakteryzacji i kostiumów, prowadzenie Magazynu Teatralnego oraz obsługi transportowej Opery;
2)     planowanie i organizowanie pracy pracowników komórki organizacyjnej, wyznaczanie celów, rozliczanie pracowników z wykonywanych zadań oraz podejmowanie decyzji w prowadzonych sprawach;
3)     podział zadań oraz określanie zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników;
4)     opracowywanie dokumentów, w szczególności: projektów umów, sprawozdań, rozliczeń, kosztorysów oraz planów, w tym rzeczowo-finansowych komórki organizacyjnej z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów oraz zapewnienia prawidłowego nadzoru nad celowością wydatkowania środków w ramach realizacji ich zadań w zgodności z planem finansowym oraz normami prawnymi, w szczególności w zgodności z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą prawo zamówień publicznych;
5)     planowanie zamówień, przygotowanie dokumentacji w zakresie zamówień i prowadzenie zamówień w ramach nadzorowanego budżetu;
6)     opracowywanie dokumentacji dla postępowań komórki organizacyjnej prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych;
7)     sprawowanie stałego nadzoru nad pracą podległych pracowników w zakresie wykonywanych zadań oraz prawidłowością i terminowością wykonywanej pracy;
8)     sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy, zasad współżycia społecznego, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
9)     opiniowanie wystąpień podległych pracowników oraz opracowywanie wniosków w sprawie przyjmowania, zwalniania, awansowania, wyróżniania bądź karania pracowników;
10)  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa oraz postanowień wewnętrznych aktów normatywnych i innych dokumentów regulujących zasady i tryb pracy w Operze;
11)  prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki powierzonymi składnikami majątkowymi;
12)  współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań.

 2. Wymagania od kandydata:
1)     wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane techniczne);
2)     mile widziane doświadczenie pracy w teatrze, lub instytucjach kultury
3)     posługiwanie się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
4)     korzystanie z pełni praw publicznych;
5)     potwierdzenie niefigurowania w kartotece karnej KRK.

3. Wymagane dokumenty w naborze:
1)     CV;
2)     Informacja w formie opisowej potwierdzająca spełnienie wymagań;
3)     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 §1 i §4 Kodeksu Pracy (w tym danych szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które zamieściłem w dokumentach aplikacyjnych i załącznikach przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym proces rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji pocztą elektroniczną do celów związanych z rekrutacją”.
4)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5)     Oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o niefigurowaniu w kartotece karnej KRK.

4. Udział w naborze: wymagane dokumenty należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej (nieedytowalnej, np. w pdf, bez potrzeby składania odręcznych podpisów) na mail: sekretariat@opera.krakow.pl w terminie do dnia 31 października 2023 roku do godz: 14:00. Dokumenty złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do 2 etapu naboru. Na tym etapie będzie wymagane posiadanie dokumentów, takich jak: dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz świadectw pracy.

5. Klauzula informacyjna RODO o sposobie przetwarzania danych osobowych: https://www.operakrakowska.pl/rodo

Klauzula informacyjna