Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Repertuar RepertuarEN

Regulamin konkursu z Auto Group Luzar (Facebook)

Regulamin konkursu z Auto Group Luzar (Facebook)

Zapraszamy do udziału w konkursie! Szczegóły poniżej.
REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Opera Krakowska w Krakowie z siedzibą: ul. Lubicz 48, 31-512
Kraków; NIP: 6750006174, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu
Facebook na profilu: Opera Krakowska.
3. Konkurs organizowany jest w celu promocji działalności statutowej Organizatora oraz
koncertu „Gala Finałowa 25. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej”.
4. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani współorganizowany przez serwis Facebook ani
przez jego właściciela firmę Meta Platforms, Inc.. Tym samym wskazany serwis ani jego
właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację konkursu.
5. Sponsorem konkursu jest Auto Group Luzar.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych z wyłączeniem pracowników oraz osób
pozostających w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, do
którego stosuje się przepisy o zleceniu.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE
1. Aby wziąć udział w konkursie, każdy uczestnik powinien wykonać Zadanie konkursowe
polegające na:
a. odpowiedzi w komentarzu do konkursowego posta na pytanie „Jaka jest Twoja
ulubiona aria operowa i dlaczego?”;
2. Zadanie konkursowe można zgłaszać w okresie od dnia 1 lipca do 4 lipca 2024 roku do
godz. 23.59.
3. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno Zadanie konkursowe.
4. Zadania konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 5 lipca 2024 r.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury w składzie wyłonionym przez Organizatora.
3. Jury przy ocenie Zadania konkursowego będzie brało pod uwagę: oryginalność w podejściu do zadania oraz poprawność językową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na profilu Organizatora. Organizator może
oznaczyć nagrodzonych uczestników w poście podsumowującym konkurs lub skomentować
ich zwycięski komentarz.
5. Organizator w prywatnej wiadomości do osób nagrodzonych poinformuje ich o wygranej oraz zasadach odbioru nagrody.

§ 5. NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
3 zaproszeń na koncert „Gala Finałowa 25. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej” grany w
dniu 6 lipca 2024 r. o wartości 150 zł każde.
2. Nagrody w postaci zaproszeń odbiera się w kasie biletowej Opery Krakowskiej w godzinach
jej pracy (https://opera.krakow.pl/kontakt)
3. Zaproszenia nieodebrane w terminie nie mogą być wykorzystane na spektakl w innym
terminie.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane uczestników będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia Konkursu, w tym
przyjmowania zgłoszeń, rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia wyników w sposób określony w regulaminie, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń lub
obrony praw Organizatora.
2. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci
wykonania swoich zobowiązań wynikających z wykonania złożonego przyrzeczenia
publicznego jakim jest ogłoszenie o konkursie oraz ochrony swoich praw.
3. Dane osobowe podawane w serwisie przy pomocy, którego konkurs był przeprowadzony są
udostępnianie jego właścicielowi (Meta Platforms, Inc.) Dane osobowe mogą być
przekazywane innym osobom działającym na zlecenie administratora: w zakresie usług
księgowych, usług agencji marketingowych, usług kurierskich/pocztowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 1) do dnia zgłoszenia sprzeciwu przez
uczestnika (w zakresie danych przetwarzanych w serwisie przy pomocy, którego konkurs był
przeprowadzony 2) przedawnienia roszczeń wynikających z konkursu lub przedawnienia
zobowiązań podatkowych wynikających z wydania nagrody (w zależności które zdarzenie
nastąpi później).
5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora na zasadach
określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Uczestnikom przysługuje sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli w jego ocenie jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
7. Podanie danych jest dobrowolne.
8. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor
ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: odo@opera.krakow.pl lub listownie na podany powyżej adres Opery, umieszczając
dopisek „Do inspektora ochrony danych”.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator może wykluczyć z konkursu uczestnika, który wykonując zadania konkursowe
narusza prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, wpływa w sposób nieuczciwy na wynik
konkursu albo postępuje w sposób sprzeczny z regulaminem.
2. Organizator może przedłużyć termin nadsyłania Zadań konkursowych, gdy liczba
uczestników nie przekroczy 4.